Klauzula informacyjna dla Dawcy

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z siedzibą we Wrocławiu (53-413) plac Ludwika Hirszfelda 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087868, adres e-mail: dcopih@dcopih.pl (dalej także „DCOPiH”).

1. Podstawa i cel przetwarzania danych:
Dane osobowe zbierane w celu zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek Krwiotwórczych do Ośrodka Dawców Szpiku przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) do momentu przeprowadzenia pozytywnego procesu kwalifikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych po przejściu pozytywnej kwalifikacji (status: Dawca/Potencjalny Dawca Komórek Krwiotwórczych) jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w celu wypełniania zadań Ośrodka Dawców Szpiku w zw. z art. 16a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w zakresie:

  • pozyskiwania potencjalnych dawców allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
  • badania antygenów zgodności tkankowej lub zlecania tego badania właściwym podmiotom,
  • przechowywania danych i ich aktualizacji,
  • organizowania opieki nad dawcami szpiku,
  • przekazywania danych o pozyskanych, potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej,
  • udostępniania szpiku krajowym lub zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym lub stosującym szpik;

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DCOPiH – ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
c) art. 9 ust. 2 lit. j RODO do celów badań naukowych lub do celów statystycznych;
d) art. 6 ust.1 lit. a RODO w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania podstawa przetwarzania wypełniania obowiązku prawnego ciążącego, DCOPiH może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie;

  •  w szczególności – podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, które na stosowanych przez siebie formularzach DCOPiH oznaczane są jako dobrowolne, wymagają wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez DCOPiH w celu wypełniania zadań ośrodka dawców szpiku – w celach kontaktowych;

W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2. Obowiązek podania danych osobowych:
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Niepodanie wymaganych danych osobowych, uniemożliwi rejestrację Pani/Pana jako potencjalnego dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile dane osobowe są gromadzone na podstawie Pani/Pana zgody. Jednak niepodanie wskazanych w formularzu danych osobowych, uniemożliwi rejestrację Pani/Pana jako potencjalnego dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych

3. Warunki przekazywania danych podmiotom trzecim:
DCOPiH może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim w celach związanych z wypełnianiem zadań Ośrodka Dawców Szpiku:
● podmiotom wykonującym działalność leczniczą – w celu zapewnienia Pani/Panu dostępności wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania,
● Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
● dane osobowe mogą być mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta DCOPiH (na podstawie art. 28 RODO) i które przetwarzają dane w imieniu i na polecenie DCOPiH, np. w zakresie świadczonych usług IT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy).

4. Okres przechowywania danych:
Pani / Pana dane osobowe przekazane na potrzeby zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek Krwiotwórczych przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu wydania decyzji o dyskwalifikacji trwałej. W przypadku zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania, m.in. przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

5. Profilowanie:
Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:
– dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez DCOPiH, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;
– sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
– żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania, a podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;
– przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan skontaktować się z DCOPiH korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DCOPiH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Inspektor ochrony danych osobowych
Może Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez DCOPiH inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@dcopih.pl lub listownie na adres:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Accessibility Toolbar