Klauzula informacyjna dla Dawcy

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z siedzibą we Wrocławiu (53-413) plac Ludwika Hirszfelda 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087868, adres e-mail: dcopih@dcopih.pl (dalej także „DCOPiH”).

1. Podstawa i cel przetwarzania danych:
Dane osobowe zbierane w celu zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek Krwiotwórczych do Ośrodka Dawców Szpiku przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) do momentu przeprowadzenia pozytywnego procesu kwalifikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych po przejściu pozytywnej kwalifikacji (status: Dawca/Potencjalny Dawca Komórek Krwiotwórczych) jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w celu wypełniania zadań Ośrodka Dawców Szpiku w zw. z art. 16a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w zakresie:

  • pozyskiwania potencjalnych dawców allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
  • badania antygenów zgodności tkankowej lub zlecania tego badania właściwym podmiotom,
  • przechowywania danych i ich aktualizacji,
  • organizowania opieki nad dawcami szpiku,
  • przekazywania danych o pozyskanych, potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej,
  • udostępniania szpiku krajowym lub zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym lub stosującym szpik;

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DCOPiH – ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
c) art. 9 ust. 2 lit. j RODO do celów badań naukowych lub do celów statystycznych;
d) art. 6 ust.1 lit. a RODO w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania podstawa przetwarzania wypełniania obowiązku prawnego ciążącego, DCOPiH może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie;

  •  w szczególności – podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, które na stosowanych przez siebie formularzach DCOPiH oznaczane są jako dobrowolne, wymagają wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez DCOPiH w celu wypełniania zadań ośrodka dawców szpiku – w celach kontaktowych;

W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2. Obowiązek podania danych osobowych:
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Niepodanie wymaganych danych osobowych, uniemożliwi rejestrację Pani/Pana jako potencjalnego dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile dane osobowe są gromadzone na podstawie Pani/Pana zgody. Jednak niepodanie wskazanych w formularzu danych osobowych, uniemożliwi rejestrację Pani/Pana jako potencjalnego dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych

3. Warunki przekazywania danych podmiotom trzecim:
DCOPiH może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim w celach związanych z wypełnianiem zadań Ośrodka Dawców Szpiku:
● podmiotom wykonującym działalność leczniczą – w celu zapewnienia Pani/Panu dostępności wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania,
● Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
● dane osobowe mogą być mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta DCOPiH (na podstawie art. 28 RODO) i które przetwarzają dane w imieniu i na polecenie DCOPiH, np. w zakresie świadczonych usług IT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy).

4. Okres przechowywania danych:
Pani / Pana dane osobowe przekazane na potrzeby zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek Krwiotwórczych przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu wydania decyzji o dyskwalifikacji trwałej. W przypadku zakwalifikowania Pana/Pani jako Potencjalnego Dawcę Komórek przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania, m.in. przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

5. Profilowanie:
Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:
– dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez DCOPiH, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;
– sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
– żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania, a podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;
– przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan skontaktować się z DCOPiH korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DCOPiH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Inspektor ochrony danych osobowych
Może Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez DCOPiH inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@dcopih.pl lub listownie na adres:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content